Infórmase os usuarios do portal conforme ao establecido no art. 5 da Lei Orgánica 5/1990 de 13 decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal que os datos que nos facilite a través deste sitio web, serán incorporados a un ficheiro automatizado responsabilidade do titular con obxecto de servir de contacto profesional a través da páxina web, realización de estatísticas, seguimento e remisión de ofertas de produtos e servizos.

Se vostede é menor de idade, deberá contar co previo consentimento dos seus pais ou titores antes de proceder á remisión dos seus datos persoais a través deste sitio web.

Igualmente, o titular obrígase a cumprir a obrigación de secreto respecto dos datos contidos no ficheiro automatizado establecida na lexislación de protección de datos aplicable.

O usuario ou persoa que o represente poderá exercitar en calquera momento o dereito de acceso, rectificación e cancelación, de acordo co establecido na L.Ou.P.D. e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha mensaxe a través do noso formulario de contacto.