Condicións de uso

Este é un sitio web na internet cuxa titularidade corresponde ao propietario do dominio.

O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación das condicións aquí expostas, sen prexuízo daquelas particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos ofrecidos a través do sitio web.

O titular resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares.

Contido, termos legais e responsabilidades

Os contidos do portal teñen fins meramente informativos, xa que nalgunha ocasión, estes poderían non reflectir a actualidade máis recente, polo que en calquera momento devanditos contidos poderán ser modificados e/ou substituídos por uns novos, sen notificación previa, nin responsabilidade algunha.

Os contidos da web non poden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos de asesoramento legal, nin de ningún outro tipo de asesoramento. Non existirá ningún tipo de relación comercial, profesional, nin ningún tipo de relación doutra índole cos profesionais que integran a web polo mero feito do acceso a ela por parte dos usuarios.

O usuario cando accede á web, faio pola súa propia conta e risco. Non se garante nin a rapidez, nin a ininterrupción. Así mesmo, o titular da web, os colaboradores, os seus socios, empregados e representantes tampouco poderán ser considerados responsables por calquera danos derivados da utilización desta web, nin por calquera actuación realizada sobre a base da información que nela facilítase.

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal)

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos sexan proporcionados van ser incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados. A recollida e tratamento dos devanditos datos teñen como finalidade a prestación de servizos personalizados, participación en procesos de selección de persoal, comunicacións electrónicas e/ou a confección de estatísticas.

O titular deste sitio web comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal fornecidos e ao deber de tratalos con confidencialidade e reserva, conforme á lexislación vixente. A estes efectos adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Así mesmo infórmaselle que, se o desexa pode exercitar os dereitos previstos no Artigo 5 da Lei a través do seguinte formulario de contacto, seleccionando como asunto LOPD e indicando o seu nome completo, dirección de correo electrónico, e no campo comentarios o seu DNI e o tipo de dereito que desexa exercitar, Acceso, Rectificación, Cancelación ou Oposición.

"Cookies"

Este web utiliza "cookies" (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario.

As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as "cookies" para recoller información de carácter persoal.

Ligazóns

As ligazóns contidas neste sitio web poden dirixir a contidos de terceiros. Non se asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre este sitio e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Ley aplicable e xurisdición

As presentes condicións de uso réxense pola lexislación de España, sendo competentes os seus Xulgados e Tribunais para coñecer de cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento das mesmas. Os usuarios, por virtude da súa aceptación ás condicións xerais recollidas neste aviso legal, renuncian expresamente a calquera foro que puidese corresponderlle.

Confidencialidade

Calquera dato e información que sexa enviado a este sitio web, calquera que sexan o seu formato e soporte, será tratado con absoluta confidencialidade e reserva. Só no caso de que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, requiran o acceso a esa información, nos estritos termos da lexislación vixente e todos aqueloutros supostos legalmente establecidos, seralle proporcionada conforme ao que esixe a Lei.

Non se utilizará en beneficio propio ou de terceiros, calquera información que lle sexa proporcionada, ou unha reprodución parcial ou total da mesma por calquera medio.